KSZTAŁCIMY W ZAWODACH
 
 

41 311-46-80, 41 311-40-48

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Szukaj
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesteś tutaj: Strona główna Kształcimy w zawodach

Kształcimy w zawodach

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

  

 

 

Symbol cyfrowy zawodu: 325101

Kwalifikacja: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarna (piątek, sobota, niedziela co tydzień lub inne wybrane dni w tygodniu)

 

Asystentka stomatologiczna to osoba, która pracuje w gabinecie stomatologicznym lub poradni stomatologicznej we współpracy z lekarzem stomatologiem. Sama nie wykonuje zabiegów, ale stanowi wsparcie dla lekarza.Jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy:

 • przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych;
 • przygotowuje narzędzia stomatologiczne niezbędne w trakcie zabiegów stomatologicznych;
 • pomaga w obsłudze maszyn;
 • przygotowuje materiały stomatologiczne do wypełnień oraz wycisków;

2)      asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych:

 • przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej;
 • obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu;
 • porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady;
 • współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy;

3)      przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z procedurami;

4)      wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego:

 • sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa;
 • posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego;
 • sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne;
 • współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

 

Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą. Asystentka wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej.

Asystentka stomatologiczna powinna być osobą otwartą na systematyczne poszerzanie wiedzy, jej uzupełnianie oraz pracę nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Musi być dobrze zorganizowana i sumienna. Powinna wyróżniać się starannością, systematycznością działania i dbać o porządek w miejscu pracy. Powinna znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz postępować zgodnie z zasadami etyki.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej można podjąć pracę w :

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych

 

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

 

 

 

 Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Kwalifikacja: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Cykl kształcenia: 1,5 rok (3 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarna (piątek, sobota, niedziela co tydzień lub inne wybrane dni w tygodniu)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta; współpracy z pielęgniarkami i lekarzami; wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych; wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe; wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego; wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji; asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Kompetencje i czynności wykonywane przez opiekuna medycznego

 1. Rozpoznaje potrzeby i problemy higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej i na ich podstawie wykonuje między innymi następujące czynności:
 • słanie łózka i zmiana bielizny osobistej i pościelowej
 • toaleta całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej
 • karmienie lub pomoc podczas karmienia; karmienie przez zgłębnik i gastrostomię
 • pomoc w czynnościach fizjologicznych; wymiana cewnika zewnętrznego, worka stomijnego i worka na mocz
 • profilaktyka i pielęgnacja przeciwodleżynowa u osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomoc przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się
 • pomoc w usprawnianiu ruchowym
 • przeprowadzanie edukacji w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych
 • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego
 • pomoc w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 1. Ponadto Opiekun medyczny:
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi, etc.)
 • wykonuje badanie glukometrem celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi
 • wykonuje zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki
 • przekazuje pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej
 • dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
 • współpracuje z zespołem terapeutycznym na rzecz osoby chory i niesamodzielnej

 

Dodatkowe kompetencje i czynności wykonywane przez opiekuna medycznego

 1. Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • podaje leki przez układ pokarmowy
 • podaje leki przez układ oddechowy(nebulizatory, inhalatory), pomaga przy podawaniu tlenu
 • podaje leki podskórnie (np. insulinę)
 • asystuje lekarzowi, pielęgniarce przy badaniach diagnostycznych
 • wykonuje czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej
 • wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem funkcjonowania bloku operacyjnego
 • wspomaga pielęgniarkę instrumentującą w czasie zabiegu operacyjnego
 • sprawuje opiekę nad pacjentem dializowanym na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki dializacyjnej

 

 

 

 

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

  

 

 

Symbol cyfrowy zawodu: 321103

Kwalifikacja: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)

Forma kształcenia: dzienna

 

Technik elektroradiolog tworzy średni personel medyczny związany z diagnostyką radiologiczną, elektromedyczną i radioterapią

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych;
 • Komunikować się z pacjentem oraz współpracować w zespole terapeutycznym;
 • Przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • Planować pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów;
 • Uzyskiwać informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych; oraz udzielać pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • Układać pacjenta do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • Prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego;
 • Obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy;
 • Oceniać na bieżąco wartość techniczną badania rentgenowskiego;
 • Postępować zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej;
 • Użytkować aparaturę do badań naczyniowych;
 • Współuczestniczyć w badaniu ultrasonograficznym;
 • Wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej;
 • Wykonywać badania izotopowe (scyntygraficzne);
 • Wykonywać badania: densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne;
 • Wykonywać audiometrię;
 • Wykonywać radioterapię odpowiednią techniką;
 • Prowadzić dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów;
 • Zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej;

Technik elektroradiolog znajdzie pracę w pracowniach: rentgenowska, ultrasonografii, tomografii komputerowej, diagnostyki izotopowej i tomografii rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii i audiometrii (badanie słuchu), radioterapii.

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

  

 

 

Symbol cyfrowy zawodu: 321301

Kwalifikacja:MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)

Forma kształcenia: dzienna

Technik farmaceutyczny to zawód należący do branży opieki zdrowotnej, zaliczany do średniego personelu do spraw zdrowia wg. Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie przepisów prawa w tym ustawy Prawo farmaceutyczne. Ponadto współuczestniczy w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,
2) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,
3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

 Absolwent szkoły może podejmować pracę w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
 • punktach aptecznych
 • sklepach zielarsko-medycznych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego, spożywczego.

 

"https://www.youtube.com/embed/U6XysfZiVso"

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

  

 

 

Symbol cyfrowy zawodu: 325402

Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarna (piątek, sobota, niedziela co tydzień lub inne wybrane dni w tygodniu)

Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów najistotniejsze są zajęcia praktyczne.

 

Absolwenci kierunku technik masażysta posiadają przygotowanie do:

 • wykonywania masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala oraz masażu sportowego i kosmetycznego
 • stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu
 • obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu

Pracę może podjąć w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

  
 
Symbol cyfrowy zawodu: 321104

Kwalifikacja: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Forma kształcenia: zaoczna

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.

Celem pracy Technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania.

Technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2)      przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3)      przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji; prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik sterylizacji medycznej może pracować w szpitalach oraz innych placówkach gdzie używane są wyroby medyczne i inne przedmioty wielorazowego użycia, które muszą być sterylne.

Szkoła zapewnia:

-dostosowanie planu zajęć do osób pracujących,

-bezpłatny udział w zajęciach teoretycznych w szkole,

-bezpłatny udział w zajęciach praktycznych w szpitalach,

-wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

-bezpłatny egzamin zawodowy,

-brak opłaty za naukę ,

-brak wpisowego,

Do zapisu:

-świadectwo ukończenia szkoły średniej/oryginał/

-3 zdjęcia,

-kwestionariusz osobowy/dostępny w szkole i na stronie internetowej/

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

 

 

 

Symbol cyfrowy zawodu 514207

Kwalifikacja: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: zaoczna

  

Technik usług kosmetycznych to zawód o charakterze higieniczno - estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca oraz pomoc w tworzeniu ładnego, zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. Profesjonalnie wyposażone pracownie kosmetyczne, masażu, manicure i pedicure oraz wizażu pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności, które umożliwią pracę w tym zawodzie.

 

Po ukończeniu kierunku słuchacz może podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej i SPA, firmach kosmetycznych lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

- rozpoznawanie rodzaju cery i dobieranie odpowiednich zabiegów kosmetycznych

- przeprowadzanie wywiadu i diagnozy kosmetycznej

- udzielanie fachowej porady kosmetycznej

- wykonywanie farbowania brwi i rzęs, korygowanie kształtu brwi

- zastosowanie różnego rodzaju masek kosmetycznych

- wykonywanie masażu twarzy, szyi i dekoltu

- wykonywanie różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od rodzaju cery np. mikrodermabrazja diamentowa i korundowa, peeling kawitacyjny, sonoforeza, galwanizacja, jonoforeza, fale radiowe, manualne oczyszczanie twarzy, eksfoliację kwasami AHA i BHA

- wykonywanie makijażu i analizy kolorystycznej

- wykonywanie manicure klasycznego, francuskiego, fantazyjnego, japońskiego, na ciepło

- wykonywanie pedicure kosmetycznego i leczniczego

- przeprowadzanie zabiegów usuwania nadmiernego owłosienia za pomocą wosku zimnego i ciepłego

- wykonywanie zabiegów antycellulitowych

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zapobiegających rozstępom

- przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych biustu

- wykonywanie masażu relaksacyjnego całego ciała

- wykonywanie masażu bańką chińską oraz gorącymi kamieniami

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

 
 
 
 

Symbol cyfrowy zawodu: 325907

Kwalifikacja: MED.13.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarna (piątek, sobota, niedziela co tydzień lub inne wybrane dni w tygodniu)

 

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta.

Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Miejsca pracy:

 • oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii,
 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze,
 • szkoły specjalne,
 • świetlice terapeutyczne,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • placówki resocjalizacyjne,
 • przedszkola integracyjne i inne.
 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

  
 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy w sposób ciągły prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
 

TECHNIK ARCHIWISTA – kwalifikacyjny kurs zawodowy - symbol cyfrowy zawodu 441403

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym.

Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów. Również istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Ze względu na podstawowy podział każdej dokumentacji na materiały, które mają być przechowywane wieczyście i materiały do czasowego przechowywania, archiwista pilnuje określonych terminów i przeprowadza procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji.

Perspektywa pracy:
– Archiwa Państwowe
– instytucje Państwowe i prywatne
– teatry
– szkoły
– archiwa pracownicze
– archiwa kościelne
– archiwa cyfrowe
– przedsiębiorstwa państwowe

 
więcej
 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

 

 

 

Symbol cyfrowy zawodu: 325102

Kwalifikacja: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarna (piątek, sobota, niedziela co tydzień lub inne wybrane dni w tygodniu)

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najwyższe wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego, oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu – ustnie lub pisemnie. Sprawdza parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu.

Higienistka stomatologiczna ma przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych. Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych. Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.

 
więcej
 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRQ0hUQTpGU&feature=youtu.be

  

 

 

Symbol cyfrowy zawodu: 341201

Kwalifikacja: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Forma kształcenia: zaoczna

Głównym zadaniem zawodowym asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością.

Asystent osoby niepełnosprawnej wspomaga w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywuje do samodzielności, uczestniczy w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystania z różnorodnych świadczeń i aktywności.

Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje najczęściej z jedną osobą z niepełnosprawnością, zwykle w jej środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz różnymi instytucjami, przyczynia się do tworzenia warunków niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością.

Ze względu na charakter pracy związanej z bezpośrednim kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i pozytywnym nastawieniem do ludzi oraz pewnymi kompetencjami, takimi jak odporność na stres, asertywność i umiejętność komunikacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej może podejmować pracę w:

 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • ośrodkach adaptacyjnych,
 • instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • szpitalach.
 
więcej
 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 trwa!

 

Symbol cyfrowy zawodu: 323014

Kwalifikacja: FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarna (piątek, sobota, niedziela co tydzień lub inne wybrane dni w tygodniu)

Podolog jest specjalistą z zakresu leczenia chorób stóp i pracuje w gabinecie podologicznym. Podolog nie jest lekarzem, a jego zawód związany jest z kosmetologią. Często nawiązują współpracę z dermatologami, chirurgami czy diabetologami.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie podologa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów podologicznych, higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych kończyn dolnych
 2. wykonywania zabiegów podologicznych i leczniczych oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia.
 3. organizowania pracy oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych.

Podolog pomaga przede wszytkim  chorym cierpiącym na takie schorzenia jak: wrastające paznokcie, grzybica stóp, haluksy, odciski i inne. Oprócz leczenia wyżej wymienionych schorzeń podolog przeprowadza wywiad z pacjentem dotyczący pielęgnacji stóp i pomaga wyeliminować błędy popełniane podczas dbania o stopy.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego podologa można podjąć pracę w :

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach podologicznych;
 • poradniach diabetologicznych;
 • domach pomocy społecznej;
 • sanatoriach i uzdrowiskach;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych.
 
więcej
 
 
 
 
copyrights @ 2014 - 2024 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.